Reklamačný poriadok

Vypracovaný v súlade s Občianskym zákonníkom v platnom znení,

 1. Ak sa vyskytne na veci chyba spôsobená úpravou, má občan právo chybu reklamovať.
 2. V súlade s $ 653 ods. 2 Občianskeho zákonnika organizácia zodpovedá za chyby, ktoré má vykonaná úprava pri prevzati veci zákaznikom, ako aj za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej lehote.
 3. Podľa $ 654 Občianskeho zákonníka sa musí reklamácia uplatniť v záručnej lehote, ktorá je 3 mesiace od prevzatia zákazky v organizácii.
 4. Organizácia zodpovedá aj za chyby, ktorých príčinou je chybnosť veci, ktorá má byť upravená, či nevhodnosť pokynov a požiadaviek zákazníka, pokiaľ ho na chybnosť veci, či nevhodnosť pokynov neupozornila.
 5. Organizácia upozorňuje na chybnosť veci, ktorá má byť upravená, a za ktorú nenesie zodpovednosť:
  1. chyby upravených zákaziek, ktorých podstata spodčíva vo vlastnostiach materiálu pred úpravou, ako nedostatočná stálosť vyfarbenia v rozpúšťadle doporučenej údržby, ďalej porušenie farby poveternostnými vplyvmi a nosením na mechanicky viac namáhaných miestach (predlaktie, golier, rameno od remeňa tašky, sedacie časti a pod.), vyplavenie poškodenej farby v rozpúšťadle a tým spôsobenie nerovnomernosti farebnosti po úprave.
  2. chyby a poškodenia upravených zákaziek neoznačených výrobcom a zákaziek, ktoré nie sú označené symbolikou údržby.
  3. za zmenu farby škvŕn alebo ich zvýrazneníe po chemickom čistení, neodstrániteľnosť bez poškodenia materiálu.
  4. nesprávna kombinácia použtého lepidla na nálepových ozdobách alebo nesprávne použitie spôn, zdrhovadiel, gombíkov a pod., ich rozpustenie pri úprave, nesprávna fixácia nalepovacej výstuže.
 6. Záručná lehota 3 mesiace začina plynúť prevzatím veci z organizácie. Po tejto lehote právo zodpovednosti za chybu zanikne. Reklamovať možno len vec, ktorá má všetky vlastnosti ziskané úpravou a nie je užívaná alebo nosená.
 7. Ak je vec upravená chybne, zákazník má právo na bezplatné odstránenie v dodacej lehote, najneskôr do 10 dní. V sporných pripadoch, ktoré vyžadujú znalecký posudok, sa vyriešenie reklamácie predlžuje na dobu potrebnú na vydanie odborného stanoviska.
 8. Ak sa chyba nedá odstrániť alebo ju organizácia neodstránila v určenej lehote, má právo zákazník na: primerané zníženie ceny služby alebo na zrušenie zmluvy.
 9. Zákazník je povinný vyzdvihnúiť si vec najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa, keď bol povinný si vec vyzdvihnúť, inak má organizácia právo vec predať.
 10. Organizácia zodpovedá za škodu, ktorú spôsobila. Zodpovednosti za škodu sa zbaví vtedy, ak dokáže, že škoda bola spôsobená neodvrátiteľnou udalosťou, ktorá nemá pôvod v organizárcii alebo bola spôsobená vlastným konaním poškodeného.
 11. Organizácia hradí skutočnú škodu finančným vyrovnaním alebo po vzájomnej dohode so zákazníkom sa škoda vysporiada uvedením veci do predchádzajúceho stavu.
 12. Pri urdenf výšky škody na veci sa vychádza z ceny v čase poškodenia veci, s prihliadnutím na opotrebenie veci a dobu jej životnosti.
 13. V pripade nedodržania dohodnutej dodacej lehoty má zákazník právo na zľavu z ceny vo výške 10 % za každý začatý tyždeň, najviac 30 %.
Reklamačný poriadok pre prevádzku Kollárova 5781 aprevádzku Ul. Červenej armády Martin, nadobúda účinnosť 1. 6. 2010.

Milan Matia
konateľ


Získané certifikáty: